Privacy policy

PAULHYPOTHEKEN.NL

Ons privacy beleid

Verwerking persoonsgegevens
Paulhypotheken verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van
een overeenkomst welke ik met u heb. Daarnaast ben ik vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde
persoonsgegevens van u te verwerken. Zodra ik aanvang met mijn dienstverlening aan u en u mij
(persoons)gegevens verstrekt zal ik deze verwerken in mijn systemen.

Bewaartermijnen
Paulhypotheken bewaart persoonsgegevens die ik verwerk niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor
ik ze verzamel danwel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van
onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst.

Uw rechten
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die
wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als u wenst kunt u, onder voorwaarden, zelfs uw
persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van
een kopie van uw (geldig) legitimatiebewijs. Ik zal dan binnen vier weken op uw verzoek reageren. De
contactinformatie van mijn kantoor vindt u op de mijn website: www.paulhypotheken.nl .
Ook kunt mij laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van
marketingactiviteiten. Ik zal er dan voor zorgen dat ik u niet meer benaderen voor andere diensten of producten
dan die u al van of via Paulhypotheken heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan mij.

Delen met derden
Om uitvoering te kunnen geven aan mijn advies- en bemiddelingsfunctie kan dit betekenen dat ik
gegevens, inclusief persoonsgegevens, deel met onder andere aanbieders, schade-experts, schadeherstelbedrijven, taxateurs, juristen, arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven, zorgverleners, KiFiD en toezichthouders.
Dit gebeurt op basis van een contract cq. overeenkomst die ik met u heb of op basis van een wettelijke grondslag.
U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen mij kantoor. U kunt hiervoor
een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende organisaties.

Beveiliging
Ik bescherm de aan mij toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische
veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo
klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw data, dan kunt u contact opnemen
met mij. Via mijn website: www.paulhypotheken.nl of via emailadres: info@paulhypotheken.nl

Scroll naar top