Algemene voorwaarden

PAULHYPOTHEKEN.NL

Onze algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PAULHYPOTHEKEN.NL

Artikel 1: Definities

 • Paulhypotheken: Hypotheekadvieskantoor gevestigd te Barneveld aan het Raadhuisplein 7a, 3771ER,Barneveld

hierna te noemen: “PH”,

 • Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie PH enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

 • Opdracht:

De door Opdrachtgever aan PH verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.

 • Financieel Product:

De hypotheek, verzekering, belegging- of spaarrekening of het krediet waarover PH zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan PH zal bemiddelen.

 • Financiële Instelling:

De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

Artikel 2: Opdracht

 • Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en PH wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat PH een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. PH is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft
 • Alle aan PH verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met PH en worden door haar
 • Aan PH verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van PH, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door PH opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 • Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eigenaar/bestuurder van PH en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde eigenaar/bestuurders en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor PH werkzaam
 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door PH zonder voorbehoud en schriftelijk zijn

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen PH

 • Door PH namens een Financiële Instelling aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële
 • Aan door PH gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan PH een definitieve berekening van de maandlasten
 • Door PH aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan PH een definitieve berekening van de maandlasten

Artikel 4: communicatie

 • In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan PH heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht PH heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
 • Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door PH verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door PH gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van PH het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies
 • Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan PH heeft bekend gemaakt, mag PH erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5: Inschakeling derden

 • Het is PH toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 • Voor zover PH bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PH is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe
 • PH is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Honorarium en betaling

 • Het voor haar dienstverlening aan PH toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over.
 • Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever PH is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van PH beïnvloeden.

 

 • Facturen van PH dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door PH voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
 • Voor zover PH namens een Financiële Instelling renten of premies aan Opdrachtgever in rekening brengt, dient Opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, voldoen van in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking
 • Verrekening door Opdrachtgever van door PH voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door PH uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is
 • Indien Opdrachtgever de door PH in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan PH te voldoen kan PH de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt
 • Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere
 • Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van PH aanleiding geeft, is PH bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

 • Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan PH die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van Opdrachtgever, dat PH haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend
 • PH kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 1 bepaalde strikt naleeft.
 • Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van PH zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is PH bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de
 • Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan PH verschafte informatie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van PH

 • Iedere aansprakelijkheid van PH alsmede van haar bestuurders, haar werknemers (indien van toepassing) en de door PH bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van PH wordt uitgekeerd, inclusief het door PH te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

 • In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van PH in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van PH alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door PH bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien PH geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van PH en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan Opdrachtgever in rekening gebrachte
 • De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten
 • PH is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte
 • PH is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door PH gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door PH kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
 • PH is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan PH verzonden (email)berichten PH niet hebben bereikt.
 • PH is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van PH, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft
 • Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van PH voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar
 • Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met PH indien PH zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden

Artikel 9: Overmacht

 • PH is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor PH redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van PH ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande
 • Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van PH geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van PH kan worden gevergd.

 

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

 • Door Opdrachtgever aan PH verstrekte persoonsgegevens zullen door PH niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover PH op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te
 • Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van PH, zal PH de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek (via mail/website of brief) van Opdrachtgever uit het betreffende bestand

Artikel 11: Klachteninstituut

 

 • PH is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.017541. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.
 • PH conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 5.000,= (zegge en schrijven vijfduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft PH de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend

Artikel 12: Verval van recht

 • Klachten met betrekking tot door PH verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van PH, te worden ingediend bij Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.
 • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door PH verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en

Artikel 13: Diversen

 • Op alle door PH uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van
 • In het geval de inhoud van schriftelijk tussen PH en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden PH slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen PH en Opdrachtgever zijn
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort
 • PH is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval PH tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door PH genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.
Scroll naar top